King James Version (KJV) - Genesis 6:10 >

And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.

Jewish Publication Society of America Version (JPS1917) - Genesis 6:10 >

And Noah begot three sons, Shem, Ham, and Japheth.